Публічна-оферта

Договір публічної оферти

про надання комплексу послуг із прибирання приміщень (клінінгових послуг)
м. Київ, редакція від «01» вересня 2019 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна сервісна компанія», що належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код 43112629 в особі директора, діючого на підставі статуту, далі — ВИКОНАВЕЦЬ), даною публічною офертою пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі – ЗАМОВНИК) укласти Договір про надання послуг з комплексного прибирання приміщення (клінінгових послуг) (далі – Договір). При замовленні та оплаті Послуг ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИКИ приймають умови цього Договору про нижченаведене.

Відповідно до статей 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію» даний Договір є публічним та його умови є однакові для всіх осіб, а особа, що здійснює акцепт даної оферти стає ЗАМОВНИКОМ відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» і Договір вважається укладеним з моменту одержання ВИКОНАВЦЕМ відповіді про прийняття цієї пропозиції та оплати послуг, що вважається прийняттям пропозиції укласти Договір, та є повним і безумовним акцептом даної оферти.

Договір, укладений шляхом акцепта даної оферти, регламентується також нормами цивільного законодавства про договір приєднання (статья 634 ЦКУ), оскільки його умови визначені ВИКОНАВЦЕМ в даній оферті і можуть бути прийняти будь-якою особою не інакше як шляхом приєднання до запропонованому Договору в цілому.

Моментом акцепту публічної оферти вважається момент, коли Виконавець фактично допущений Замовником до надання послуг .

Укладаючи даний Договір Замовник підтверджує, що він, до укладання цього Договору, ознайомився з його умовами, що вони йому зрозумілі, що він погоджується з ними та свідомо, без примусу укладає цей Договір.

Укладаючи даний Договір кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що має необхідну дієздатність, володіє всіма правами та повноваженнями на укладання та виконання цього Договору.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) ЗАМОВНИКА на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.3. ЗАМОВНИК підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

  • факт реєстрації ЗАМОВНИКА на Веб-сайті ВИКОНАВЦЯ та оформлення Замовлення Послуг ВИКОНАВЦЯ на веб-сайті ВИКОНАВЦЯ http://todoservice.org/ (далі- Сайт);
  • оплата Послуг ВИКОНАВЦЯ на умовах та в порядку, визначеними цим Договором;
  • письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті.

1.5. Укладаючи цей Договір ЗАМОВНИК автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
1.6. Якщо ЗАМОВНИК не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.
1.7. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ обмежуються умовами цього Договору.
1.8. ВИКОНАВЕЦЬ має право змінити або доповнити Договір в будь-який момент як з повідомленням ЗАМОВНИКІВ, так і без нього (в залежності від серйозності змін). Чинна редакція завжди знаходиться на сайті ВИКОНАВЦЯ.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. «Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті.
2.2. «Акцепт» — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
2.3. «ЗАМОВНИК» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Сайт Компанії ВИКОНАВЦЯ та акцептувала даний Договір.
2.4. «ВИКОНАВЕЦЬ» — юридична особа, що надає комплексні послуги із прибирання приміщень (клінінгові послуги).
2.5. «Комплекс послуг» (надалі- «Послуги») у Договорі мається на увазі регулярне прибирання приватних та комерційних помешкань, генеральне прибирання приватних та комерційних помешкань, післяремонтне прибирання, мийка вікон, хімчистка. Перелічені в цьому пункті види послуг можуть надаватися ВИКОНАВЦЕМ, як разом так і кожна окремо, в залежності від потреби ЗАМОВНИКА.
2.6. Заявка – повідомлення від ЗАМОВНИКА ВИКОНАВЦЮ, подане по телефону або на Сайті, та в якому повідомляються основні критерії послуги:

  • вид послуги;
  • бажана дата та час надання послуг;
  • адреса Обєкта прибирання;
  • найменування, код ЄДРПОУ- якщо Замовник юридична особа або П.І.Б., паспортні дані — якщо Замовник фізична особа, контактні номери телефонів, e-mail, П.І.Б. представника (ів) Замовника.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується надавати ЗАМОВНИКУ комплекс послуг згідно умов цього Договору та заявки ЗАМОВНИКА, а ЗАМОВНИК зобов’язується сплачувати ВИКОНАВЦЮ за фактично надані послуги плату в розмірі й на умовах, передбачених ст. 6 даного Договору та згідно з тарифами ВИКОНАВЦЯ, які зазначені у Прейскуранті вартості послуг, який розміщується на Сайті (надалі також — «Прейскурант»).
3.2. При проведенні робіт ВИКОНАВЕЦЬ керується вказівками ЗАМОВНИКА щодо бажаного терміну, обсягу та якості виконання робіт.

4. ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙОМУ ПОСЛУГ

4.1. ВИКОНАВЕЦЬ приступає до надання послуг на умовах цього Договору, час початку та закінчення робіт, об’єми та ціна послуг зазначається у Заявці (Додаток до даного Договору).
4.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний надати ЗАМОВНИКУ Акт про приймання-передачу наданих послуг з комплексного прибирання приміщення в двох примірниках не пізніше останнього дня завершення надання Послуг.
4.3. ЗАМОВНИК не пізніше 1 робочого дня з моменту отримання акту про приймання – передачу наданих Послуг, зобов’язаний повернути ВИКОНАВЦЮ підписаний примірник акту про приймання-передачу наданих послуг або подати мотивовану відмову від приймання послуг

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Ціни за Послуги встановлюються в національній валюті України.
5.2. Вартість Послуг за цим Договором залежить від обраного виду послуги, інформація про який розміщена на Веб-сайті.
5.3. Ціна Договору складається із сумарної вартості всіх послуг наданих ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ.
5.4. У разі зміни умов надання комплексу послуг, які потребують виконання більшого об’єму послуг (за рахунок додаткових послуг та/або складності процесу та інше), ніж був погоджений Сторонами при поданні Замовником заявки, вартість послуг збільшується по факту їх надання, і Замовник зобов’язаний оплатити фактично надані та неоплачені послуги в повному обсязі, на підставі даних, зазначених у Робочому листі та згідно із тарифами Виконавця.

6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

6.1. Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Сайту та є додатками (невід’ємними частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, ЗАМОВНИК може з’ясувати у ВИКОНАВЦЯ за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору Реквізити ВИКОНАВЦЯ.
6.2. Факт отримання Послуг ЗАМОВНИКОМ — фізичною особою підтверджується оплатою таким ЗАМОВНИКОМ Послуг ВИКОНАВЦЯ. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний надіслати ЗАМОВНИКУ рахунок (інвойс) та квитанцію про оплату Послуг.
6.3. Факт отримання Послуг ЗАМОВНИКОМ — юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Права та обов’язки ЗАМОВНИКА:

ЗАМОВНИК має право:

7.1.1. Отримувати якісні послуги з комплексного прибирання Об’єкту визначеного умовами Договору.
7.1.2. В будь-який час перевірити якість надання послуг працівниками ВИКОНАВЦЯ, і у випадку виявлення неякісного надання зазначених у ДОГОВОРІ зобов’язань, пред’явити ВИКОНАВЦЮ протягом 24 годин претензію в усному або письмовому вигляді. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується усунути всі недоліки за власний рахунок, на протязі узгодженого із ЗАМОВНИКОМ часу на усунення цих недоліків.
7.2. ЗАМОВНИК зобов’язаний:
7.2.2. Забезпечити вільний доступ персоналу ВИКОНАВЦЯ до всіх приміщень для прибирання. Прибирання приміщень ЗАМОВНИКА, де знаходяться товарно-матеріальні цінності, технічне та офісне обладнання, носії конфіденційної інформації, документація (та таке інше), може виконуватися представником ВИКОНАВЦЯ в обов’язковій присутності уповноваженої особи ЗАМОВНИКА. По бажанню ЗАЯВНИКА представниками ВИКОНАВЦЯ може здійснюватись аудіо та відео зйомка на Об’єкті, про що попередньо має бути погоджено Сторонами.
7.2.3. Надати працівникам та уповноваженим особам ВИКОНАВЦЯ доступ до діючої електричної мережі й водопостачання (при їх наявності) для підключення обладнання, що використовується при наданні Послуг.
7.2.4. НАДАТИ приміщення для перевдягання персоналу ВИКОНАВЦЯ.
7.2.5. Оплатити вартість наданих Послуг не пізніше одного банківського дні від дня підписання Акту наданих послуг.

7.3. Права та обов’язки ВИКОНАВЦЯ:
7.3.1. ВИКОНАВЕЦЬ приступає до виконання робіт з моменту погодження Сторонами строків та умов виконання робіт;
7.3.2. ВИКОНАВЕЦЬ повинен виконувати роботи якісно, в об’ємах і в строки у відповідності до затвердженого Сторонами Заявки.
7.3.3. ВИКОНАВЕЦЬ повинен забезпечити під час виконання робіт беззастережне дотримання вимог пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, правил техніки безпеки виконання робіт.
7.3.4 ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний надати своїм представникам інвентар необхідний для прибирання та забезпечити їх всіма необхідними миючими та дезінфікуючими засобами, що відповідають усім вимогам якості відповідної категорії товарів.
7.3.5. ВИКОНАВЕЦЬ повинен сповістити ЗАМОВНИКА та до отримання від нього вказівок призупинити роботи при виявленні:

  • можливих небажаних для ЗАМОВНИКА наслідків виконання його вказівок щодо порядку виконання робіт; інших обставин, що загрожують якісності результаті в роботі, або роблять неможливим завершення робіт в узгоджені строки. В такому випадку строк закінчення виконання робіт подовжується на той самий термін, впродовж якого роботи не проводилися. В разі виникнення обставин, вказаних в п.п.7.3.5. ВИКОНАВЕЦЬ має право відмовитись від подальшого виконання робіт, а ЗАМОВНИК зобов’язаний оплатити вартість проведених робіт та відшкодувати витрати ВИКОНАВЦЯ, якщо ВИКОНАВЕЦЬ не отримає вказівок впродовж 2-х діб з моменту сповіщення ЗАМОВНИКА про такі обставини.

7.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право на своєчасне отримання оплати за надані послуги.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за дотримання його співробітниками правил техніки безпеки і поводження на території ЗАМОВНИКА.
8.2. ВИКОНАВЦЬ несе відповідальність за збереження свого устаткування та необхідного інвентаря на території ЗАМОВНИКА.
8.3. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за пошкодження чи втрату майна ЗАМОВНИКА, що сталися в наслідок дії непереборної сили чи протиправних дій третіх осіб.
8.4. У випадку якщо надані Послуги не відповідають установленим нормам й умовам цього Договору, ВИКОНАВЕЦЬ усуває недоліки за власний рахунок на першу вимогу ЗАМОВНИКА.
8.5. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язань за цим Договором.
8.6. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором, а саме: за порушення строків виконання зобов’язання ЗАМОВНИКОМ, ВИКОНАВЦЕМ з ЗАМОВНИКА стягується пеня у розмірі 0,1% вартості Договору за кожен день прострочення.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Жодна зі сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо невиконання викликано обставинами непереборної сили (форс-мажор), а саме: повінь, пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, а також війна або військові дії, що виникли після укладання Договору.
9.2. Якщо будь-яке з таких обставин безпосередньо спричинило невиконання умов Договору в терміни, встановлені даним Договором, то ці терміни відповідно відсуваються на час дії відповідної обставини.
9.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання своїх зобов’язань, повинна негайно повідомити факсом або телефоном іншій стороні про початок і припинення вищевказаних обставин, але не пізніше, ніж за 2 (два) банківських дня з моменту їх наступу та припинення.
9.4. Обставини непереборної сили (форс-мажор) мають бути підтверджені Торгово-промисловою палатою України.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

10.1. Договір набуває чинності з моменту оформлення заявки на сайті ВИКОНВЦЯ (todoservice.org) і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобовязань. Строки закінчення робіт подовжуються з причин, що виникають не з вини ВИКОНАВЦЯ (несприятливі погодні умови, відсутність доступу до місця виконання робіт, електроенергії, води і т.п.), а також на строк затримки платежів та при порушення ЗАМОВНИКОМ умов, передбачених цим Договором.
10.2. В разі, якщо жодна із Сторін по закінченні строку дії Договору не виявила бажання припинити його, цей Договір вважається пролонгованим на той самий строк.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Сторони будуть прагнути врегулювати всі суперечні питання, що виникають у ході або в зв’язку з виконанням даного Договору, шляхом переговорів.
11.2. У випадку неможливості врегулювання суперечних питань, спір розглядається у судовому порядку відповідно до діючого законодавства України.